Ziekteverzuim percentage bij jou op de werkvloer te hoog? En lig jij daar wakker van?

Ziekteverzuim bij jou op de werkvloer en lig jij daar wakker van? Neemt het ziekteverzuim toe? En weet je als verantwoordelijke voor jouw organisatie niet hoe je het tij kunt keren? Dat is een lastig probleem! En daar kom je niet zomaar van af!

Ziekteverzuim vervelend voor alle betrokkenen

Waar mensen werken worden mensen ziek. Dat is vervelend voor beide kanten zowel de werknemer als de werkgever. De werkgever wordt geacht het loon van de werknemer door te betalen en dat doet best zeer want het levert niets op. Maar de werknemer is ziek en ontvangt daarbij vaak ook minder loon doordat , er 70 % van het brutoloon wordt doorbetaald en onregelmatigheid toeslagen of andere onkostenvergoedingen vaak vervallen. Ziek zijn is naast het “ziek” zijn vervelend voor alle betrokken partijen.

Loondoorbetaling bij ziekteverzuim

In het Burgerlijk Wetboek staat dat werknemers die ziek zijn, tenminste 70% van hun loon doorbetaald moeten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de zieke werknemer een WIA-beoordeling. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij/zijn verplicht worden gesteld om het loon nog maximaal een jaar door te betalen. En dat doet dan nog meer zeer! 3 jaar betalen voor een werknemer die niets oplevert! dus als werkgever schiet je er veel bij in geen baten wel de lasten!

Fijn voor de werknemer dat er een Ziektewet is

Voor de werknemer is het maar goed dat er een ziektewet is. Gemiddeld is een volwassen mens tussen de 18 en 65 zo’n 6 dagen per jaar ziek. Dat heeft de werkgever als het goed is gecalculeerd in zijn begroting. Dus ziek zijn is niet erg en dus heel normaal! Dus je weet als manager van een organisatie dat er percentage van je bedrijfsvermogen wordt besteed aan ziek zijn van je werknemers.

Definitie ziekteverzuim: Wanneer is iemand eigenlijk ziek?

Wanneer is iemand eigenlijk ziek? Werknemers zijn bijvoorbeeld ziek voor de ziektewet als ze ziek én of zwanger zijn. Of ze ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of een bevalling. Werknemers die een orgaan doneren zijn ook volgens de ziektewet ziek. Werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis).

lage rugpijn
lage rugpijn

Ook werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen.werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen. En uitzendkrachten, maar dit is sterk afhankelijk van de arbeidsovereenkomst. Dus let dus goed op het contract wat je afspreekt met je uitzendorganisatie.

Wat dien je in ieder geval geregeld te hebben!

Voor de werkgever gelden verder de volgende bepalingen bij ziekmelding dus het hebben van een goed ziekmeldingsprotocol is belangrijk :

 • De werkgever moet de regels voor ziekmelding bekendmaken bij de medewerkers.
 • Een werkgever mag aan de werknemer vragen wanneer deze weer denkt te kunnen werken.

Voor de werknemer gelden de volgende richtlijnen bij ziekmelding:

 • De werknemer moet de verzuimregels (verzuimprotocol) van de werkgever opvolgen. Zo moet de werknemer zich bijvoorbeeld tijdig ziek melden.
 • De werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte.
 • De werknemer mag spontaan uitleg geven over de oorzaak van de ziekte, maar de werkgever mag daar niet naar vragen.
 • Belangrijk is dat de er volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gewerkt wordt. Het is dus mogelijk slechts beperkt gegevens te vragen en te verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn. In de gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer’ is een toelichting gegeven op deze beleidsregels.

Vaak dient een werknemer te werken aan Re-integratie

Zodra de werknemer mogelijkheden heeft om te werken en het genezingsproces verzet zich niet hiertegen, dan dienen zowel werkgever als werknemer samen in overleg een traject te starten dat ervoor zorgt dat de werknemer weer aan het werk kan. Aangepast of ander werk of bij een andere werkgever zijn hierbij ook mogelijkheden. De werkgever faciliteert de werknemer.

Gelukkig zijn de meeste niet lang ziek!

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen binnen twee weken hun werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Er is natuurlijk de geestelijke en lichamelijke stress. En als je langdurig zike bent geweest is het best lastig om weer terug te komen in het arbeidsproces.

Werken aan re-integratie?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Re-integratie eerste spoor – De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
 • Re-integratie tweede spoor – De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever. bij stress en burn-out is dit vaak ook een aanrader! Anders ga je weer terug naar de oude stress triggers.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij ziekteverzuim

Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. veelal wordt dit gefaciliteerd door een bedrijfsarts.

Re-integratietraject

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen in dit re-integratieproces zijn:

 • Week 6 – Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 • Week 8 – Binnen acht weken stelt de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse.
 • Week 42 -Werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • In Week 44 – En deze ontvangt van het UWV een bevestiging en krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar.
 • Week 91 – Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.

Voortgangsgesprek 1x in de 6 weken!

De wet verplicht werkgevers en werknemers om elke zes weken een voortgangsgesprek te houden over de ontwikkelingen in het re-integratieproces. Als dit proces voortduurt, wordt het re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn.

Re-integratiedossier en re-integratieverslag

De werkgever moet alle re-integratie inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt en dat dient om te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan. Meer over deze documenten in het dossier re-integratie inspanning.

Kosten bij ziekteverzuim voor een werkgever:

Hierbij een kostenoverzicht voor de werkgever:

 • Loon werknemer
 • Bedrijfsarts kosten
 • Kosten van niet verrichten werkzaamheden
 • Bijhouden re integratie dossier en plan van aanpak
 • Inhuur extra personeel

Dus de kosten van een zieke werknemer zijn hoog! en hoe hoger het percentage ziekteverzuim is hoe hoger uw kosten zijn! Ik snap dat u wakker ligt!

Tips voor een snellere re-integratie

Hierbij geef ik u wat tips start zo snel mogelijk met re-integratie en mischien versnellen de onderstaande punten het proces!

 • Start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke nog beschikt.
 • Ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan.
 • Vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf.
 • Laat het UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken.
 • Ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte/gebrek.
 • Werk samen met andere mkb-bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever.

Maar dit is toch niet wat u wilt!

U wilt voorkomen dat u een hoog ziekteverzuim percentage hebt! En u wilt niet dat uw medewerkers ziek zijn. Gezonde en vitale medewerkers in uw organisatie dat is wat u wil toch?

U kunt als werkgever het verzuim en de kans op arbeidsgebonden gezondheidsklachten verminderen door:

 • een degelijk arbo- en verzuimbeleid te organiseren en handhaven;
 • zich aan de wettelijke veiligheidsnormen te houden;
 • structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers;
 • ondersteuning te vragen aan de arbodienstverlener;
 • contact te houden met de zieke werknemers. Dat fruitmandje kan echt geen kwaad!

Gezondheid moet je leren!

Wij bieden u het stresspreventie traject aan een lager ziekteverzuim percentage en gezonde en gemotiveerde medewerkers. Wij helpen dat ze afkomen van hun ongezond gedrag zoals slecht slapen, drinken, ongezond eten en te weinig bewegen.

Dit doen we door een traject voor samen te stellen dat past bij uw organisatie en uw budget! U kunt dus denken aan voedingsadvies van een voedingsdeskundige, of yoga, meditatielessen. Ook zijn er bewegingslessen zoals wandelen, hardlopen. personal fitness etc mogelijk. En we geven voedingsleer over welke voeding is goed voor het lijf en de geest en in welke verstandshoudingen. En natuurlijk kunnen we niet om de slaap gewoontes heen dus bij slecht slapen volg een cursus hoe je wel tot een goede nachtrust kan komen.

En dan nog een aantal feiten om rekening mee te houden.

Het ziekteverzuim bij vrouwen is hoger dan bij mannen

Vrouwen verzuimen vaker wegens ziekte dan mannen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen zelfs twee keer zo hoog als dat van mannen. Dit meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO (Bron: CBS, TNO). Uit eerder CBS-onderzoek blijkt dat ook als hier wel rekening mee wordt gehouden, het ziekteverzuim van vrouwen significant is hoger dan dat van mannen. Dit verschil is deels terug te voeren op ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling. Dus willen we zuiverder meten zouden we een reguliere zwangerschap niet tot ziekteverzuim moeten rekenen. Maar apart bijhouden!

Als men ouder wordt wordt men ook meer ziek

Onder de categorie open deuren! Het ziekteverzuim onder werknemers van 15 tot 65 jaar neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen was in 2016 het verzuim het laagst.

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is in 2019 gestegen tot 4,4 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 44 werden verzuimd wegens ziekte. In 2019 was het verzuim nog 4,9 procent, in 2018 4,3% in 2014 3,8 procent. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Kwartaalenquête Ziekteverzuim. Lees ook dit artikel: Ziekteverzuim volgens CBS. Ik ben benieuwd hoe het ziekteverzuim er in 2024 uit ziet!

Feit is dat de meeste voorkomende vorm van ziekteverzuim is vanwege verkoudheid en griep.

En een feit is dat mensen met psychische aandoeningen gemiddeld veel langer ziek zijn en ook vaker in een WIA traject terrecht komen.

Dit artikel over lig jij wakker van het ziekteverzuim bij jou op de werkvloer? Is geschreven door Virgil van Dijk

Bericht Delen

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.