Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Steyn&Allberg

1. Definities

Steyn&Allberg Nederland B.V. exploiteert een professionele organisatie van samenwerkende zelfstandige trainers die ieder voor zich zich tevens bedienen van de handelsnaam Steyn&Allberg (hierna aangeduid als S&A). In deze algemene voorwaarden wordt onder S&A de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van trainingen (hieronder tevens begrepen: cursussen en coaching).

De opdrachtgever is eenieder die met S&A een overeenkomst aangaat tot het geven van trainingen, dan wel tot het verlenen van andere diensten (hierna aangeduid als Opdrachtgever). De deelnemer is een ieder die op basis van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en S&A enige training van S&A volgt. Een bedrijfstraining is een training die voor medewerkers van slechts één Opdrachtgever wordt geboekt. Een open training is een training waarvoor een ieder zich kan inschrijven, uiteraard totdat het door S&A te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

2. Toepasselijkheid

Een door S&A uitgebrachte offerte vervalt 14 dagen na dagtekening en is herroepbaar. S&A is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt. De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. Opdrachtgever stemt ermee in dat S&A de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Gedragsregels

A. Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en optimale inbreng verwacht.

B. Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.

C. De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende training.

D. S&A kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers en de gevolgen daarvan.

4. Keuze van het conferentieoord

A. Om goede resultaten te bereiken moet het conferentieoord voldoen aan door S&A te stellen eisen.

B. Voor branche- en bedrijfstrainingen wordt in onderling overleg een geschikt conferentieoord gereserveerd.

C. Het wijzigen van het conferentieoord mag voor Opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

5. Prijzen

Voor alle diensten en trainingen van S&A worden de prijzen in rekening gebracht conform de door S&A verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders staat vermeld.

6. Accommodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accommodatie waar trainingen van S&A plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer van S&A, zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

7. Betalingsvoorwaarden

A. S&A zal steeds voorafgaand aan het geven van de training en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van Opdrachtgever betaling van de kosten van de training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfskosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.

B. Alle facturen van S&A dienen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van een door Opdrachtgever af te nemen andere dienst van S&A waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden, dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van S&A. In geen geval zal Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van S&A ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.

C. Indien en zodra Opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door S&A noodzakelijk is.

D. Indien en zodra Opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, heeft S&A het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door S&A te maken, komen steeds voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door Opdrachtgever verschuldigd zijn zodra S&A als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 160,00 bedragen, onverminderd het recht van S&A om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.

E. Indien en zodra Opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van S&A per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van S&A op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door Opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

F. Indien en zodra Opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van S&A op Opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt Opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.

8. Annulering

Indien de opdrachtgever de training annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden S&A alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu S&A over het algemeen de bij S&A gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

9. Annulering bij overmacht

Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van Opdrachtgever. In dit geval stelt S&A echter Opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande training deel te nemen aan eenzelfde training, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met S&A een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfstraining, voor zover S&A een dergelijke datum beschikbaar heeft. In dit geval zal Opdrachtgever boven het bedrag van het oorspronkelijke honorarium aan S&A een vergoeding verschuldigd zijn ad:

  • bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
  • bij annulering 21 dagen of minder, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
  • bij annulering 14 dagen of minder, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
  • bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.

10. Annulering van nader in te vullen trainingen

Indien Opdrachtgever met S&A overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen trainingen en/of andere werkzaamheden af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen trainingen en/of andere werkzaamheden afgenomen aangezien S&A over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

11. Gedeeltelijke deelname

A. Deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale trainings- en verblijfskosten verschuldigd.

B. Indien een deelnemer aan een open training deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de training voortijdig te onderbreken, blijft Opdrachtgever het volledige trainingsbedrag verschuldigd. In overleg met S&A en uitsluitend tegen een door S&A op te geven vergoeding, kan de deelnemer aan een vervangende training, indien beschikbaar, of, indien van toepassing, aan een deel daarvan deelnemen. De vergoeding voornoemd komt ten laste van Opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid

A. S&A zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan S&A opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door S&A geleverde dienst.

B. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan S&A ter beschikking gestelde gegevens. S&A is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt dooronvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.

C. S&A is jegens haar Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan S&A toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

D. De maximale aansprakelijkheid van S&A is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van S&A in de periode van 1 maand voorafgaande aan het verzuim van S&A. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door Opdrachtgever bedongen en door S&A verleende creditering.

E. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij S&A heeft gemeld.

13. Verjaring

Elke vordering op S&A verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

14. Werkmateriaal

A. De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn inbegrepen bij de kosten van de training die Opdrachtgever afneemt.

B. Het dupliceren en vermenigvuldigen van het trainingsmateriaal, en van alle in het kader van de training uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van S&A; S&A behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar trainingsmaterialen duidelijk voor. Indien Opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van euro 10.000,00 aan S&A waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

15. Geheimhouding

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen S&A en Opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan S&A verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

16. Geschillen

A. Alle geschillen tussen S&A en Opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, ook in kort geding, worden berecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van S&A. Op alle overeenkomsten met S&A zal steeds het Nederlands recht van toepassing zijn.

B. Indien Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van S&A van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van S&A steeds prevaleren boven de door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

17. Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is S&A gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.